9.7 / 10 211 reviews 

Ontslag tijdens ziekte

De hoofdregel tijdens ziekte luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. Op grond van dit verbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod dus niet meer en kan uw werkgever, na ontvangst van een ontslagvergunning, dus wel overgaan tot opzegging van uw arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

In onderstaande gevallen kan de werkgever via het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aanvragen. Werkgever kan dan, na ontvangst van de ontslagvergunning, uw arbeidsovereenkomst tijdens ziekte opzeggen. De ontslagvergunning, heeft een geldigheidsduur van vier weken.

  • Het ontslag heeft betrekking op een bedrijfssluiting of op sluiting van een deel van de onderneming waar u werkzaam bent;
  • Werknemer weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie;
  • Werknemer is in staat passende arbeid te verrichten, maar u weigert deze werkzaamheden te doen;
  • Werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.