9.7 / 10 207 reviews 

Ziekmelding om bruiloft bij te wonen leidt tot ontslag werknemer (bron: Van den Brekel Advocaten)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Wat speelde er?
Werkneemster was sinds 2016 in dienst bij Transavia als Cabin Attendant. Sinds april 2023 was zij werkzaam in de functie van Purser. In mei 2023 is werkneemster ziekgemeld. Na een korte re-integratieperiode is zij in juli weer hersteld gemeld.

Werkneemster wilde graag bij de bruiloft van haar oom zijn en heeft hiervoor een verzoek voor het opnemen van vakantie ingediend. Dit verzoek is een dag voor de bruiloft afgewezen, omdat de planning van Transavia dit niet toeliet. Vervolgens heeft werkneemster diezelfde dag een tweetal aanvragen ingediend voor het opnemen van een snipperdag de dag erna. Ook deze aanvragen zijn afgewezen. Als laatste middel heeft werkneemster contact opgenomen met haar leidinggevende.

Die leidinggevende heeft de ochtend daarna aan werkneemster laten weten dat het gelet op de planning niet mogelijk was die dag verlof op te nemen. Hierop kondigde werkneemster aan dat zij zich ziek zou gaan melden. In reactie daarop heeft de leidinggevende aangegeven dat een onterechte ziekmelding consequenties heeft. Vervolgens heeft werkneemster zich alsnog ziekgemeld.

Een dag later – na de bruiloft – heeft werkneemster zich beter gemeld. De leidinggevende en HR Business Partner zijn vervolgens met werkneemster in gesprek gegaan. Werkneemster heeft toen toegegeven dat zij zich onterecht ziek had gemeld. Aan werkneemster is die dag medegedeeld dat Transavia niet met haar verder wilde gaan en tevens is werkneemster uit het rooster gehaald.

Kort hierna heeft werkneemster zich ziekgemeld. Tijdens de procedure was werkneemster nog altijd arbeidsongeschikt.

Transavia heeft bij de kantonrechter verzocht om ontbinding vanwege verwijtbaar handelen, dan wel een verstoorde arbeidsverhouding of vanwege een combinatie van deze redenen. Werkneemster heeft voor het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, verzocht om Transavia te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Zij is van mening dat Transavia ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door geen rekening te houden met haar arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zouden haar mentale klachten zijn toegenomen.

Oordeel kantonrechter
Hoewel sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte is de kantonrechter van mening dat de omstandigheden die aan het ontbindingsverzoek ten grondslag zijn gelegd – namelijk een onterechte ziekmelding om naar een bruiloft te kunnen gaan – geen verband houden met de arbeidsongeschiktheid van werkneemster.

Dit maakt dat voorbij kan worden gegaan aan het opzegverbod. Werkneemster heeft nog aangevoerd dat zij zich in een opwelling heeft ziek gemeld als gevolg van de psychische klachten waar zij mee kampte, nadat ze vernam dat de verlofaanvraag niet werd goedgekeurd. Volgens de kantonrechter blijkt echter nergens uit dat werkneemster in de periode tussen haar hersteld melding en de onterechte ziekmelding nog niet hersteld was en nog met psychische beperkingen kampte en blijft daarom bij zijn conclusie.

Wat betreft de ontbinding vanwege verwijtbaar handelen oordeelt de kantonrechter dat ontbinding gerechtvaardigd is. Vaststaat dat werkneemster zich welbewust valselijk heeft ziekgemeld, nadat haar verlofaanvragen voor die dag waren afgekeurd en zelfs nadat haar leidinggevende haar ervoor heeft gewaarschuwd dat dit consequenties zou hebben.

Met de onrechtmatige ziekmelding heeft werkneemster Transavia aan het risico blootgesteld dat bij meer ziekmeldingen er onvoldoende stand-by werknemers zouden zijn om de vluchten conform de planning uit te voeren. Dit had aanzienlijke schade voor Transavia van gevolg kunnen hebben. De kantonrechter is van oordeel dat werkneemster daarmee verwijtbaar heeft gehandeld.

Transavia heeft toegezegd de transitievergoeding aan werkneemster te zullen betalen. Voor het toekennen van een billijke vergoeding bestaat volgens de kantonrechter geen grond, omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van Transavia.

Werkneemster was op de dag van haar onterechte ziekmelding niet arbeidsongeschikt en Transavia heeft daarna vanaf de nieuwe ziekmelding van werkneemster voldoende rekening gehouden met de hernieuwde arbeidsongeschiktheid. Daarbij heeft werkneemster ook te weinig onderbouwd dat haar mentale klachten door toedoen van Transavia zijn toegenomen (bron: Van den Brekel Advocaten).

Publicatiedatum 27/10/2023