9.7 / 10 214 reviews 

Zieke werknemer is onbereikbaar – arbeidsovereenkomst ontbonden

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Onbereikbaar gehouden

Onweersproken staat vast dat de werkneemster sinds haar ziekmelding op 19 april 2021 de verzuimvoorschriften bij ziekte herhaaldelijk en hardnekkig overtreden heeft. Zij heeft zich onbereikbaar gehouden voor de werkgever, de bedrijfsarts en het UWV.

Deskundigenoordeel

De werkgever heeft op 23 augustus 2021 een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd over de re-integratie-inspanningen van de werkneemster. In het rapport dat het UWV op 17 september 2021 in reactie op dit verzoek aan de werkgever stuurde, is daarover het volgende vermeld: De re-integratie-inspanningen van de werknemer worden als ‘onvoldoende’ beoordeeld.

Plan van Aanpak

De werknemer moet meewerken aan het opstellen van het Plan van Aanpak, het uitvoeren van het met haar werkgever overeengekomen plan en aan de in de arbeidsovereenkomst of branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van haar herstel of re-integratie. De werkneemster heeft geen gehoor gegeven aan de oproepen van de bedrijfsarts, waardoor er geen belastbaarheid opgesteld kan worden (bron: werkwijzer Poortwachter 1 juni 2021). Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de, door de bedrijfsarts, vastgestelde belastbaarheid. Ook heeft zij nog geen gehoor gegeven aan het verzoek van de werkgever telefonisch contact op te nemen voor het opstellen van een Plan van Aanpak.

Prikkelende maatregelen

Indien de werknemer niet meewerkt, wordt er van de werkgever verwacht dat er ‘prikkelende maatregelen’ genomen worden. Als prikkelende maatregelen gelden hierbij bijvoorbeeld het aanspreken van de werknemer, schriftelijk vastleggen, officieel berispen, opschorten en/of inhouden loon en uiteindelijk – in het uiterste geval – overgaan tot (aanzegging) van ontslag (bron: werkwijzer Poortwachter 1 juni 2021).

Loon opgeschort

Omdat de werkneemster geen gehoor heeft gegeven aan de oproepen van de bedrijfsarts op 19 mei 2021 en 9 juni 2021 heeft de werkgever op 10 juni 2021 het loon opgeschort. De werkneemster is hierover per aangetekende brief geïnformeerd op 26 mei 2021.

Naar de rechter

De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder daarbij rekening te houden met de jegens de werkneemster geldende termijn van opzegging (daarom per datum direct volgend op die van de beschikking) en daarnaast te bepalen dat de werkneemster geen recht heeft op de transitievergoeding.

Geen gehoor aan verzoek

Uit de reacties per e-mail van de werkneemster van 28 mei 2021, 12 juni 2021, 29 juni 2021 en 29 juli 2021 blijkt dat de brieven van de werkgever haar wel bereikten, dat zij op de hoogte was van het verzoek van de werkgever contact op te nemen en bereikbaar te zijn voor de werkgever en de bedrijfsarts, maar dat zij aan dit verzoek om haar moverende redenen geen gehoor wilde geven. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk geweest langs de daarvoor geldende lijn vast te stellen of de arbeidsverhindering van de werkneemster verband hield met enige door haar gepretendeerde ziekte (arbeidsongeschiktheid) en of, aan wiens kant en welke inspanningen tot re-integratie aangewezen waren.

Ernstig verwijtbaar handelen

De daardoor ontstane impasse in de arbeidsverhouding valt, zoals de werkgever terecht stelt, aan te merken als het resultaat van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkneemster. Bij gebreke van ook maar enig verweer op dit punt valt daar verder ook niets meer over te zeggen. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan dan ook op de primair gewenste wijze gehonoreerd worden, dat wil zeggen met directe ingang en zonder recht op transitievergoeding.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 2 december 2021 en bepaalt dat de werkgever aan de werkneemster geen transitievergoeding is verschuldigd (bron: SV).

ECLI:NL:RBLIM:2021:10063

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl   

Publicatiedatum 15/02/2022