9.7 / 10 199 reviews 

Werknemer levert geen ernstige wanprestatie door te weigeren de bedrijfsarts te bezoeken (bron: AMS Advocaten)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Aan vrijwel alle ontbindingszaken ligt een van de ontslaggronden ten grondslag. Denk aan disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding. De ernstige wanprestatie van de zijde van de werknemer lijkt een ondergeschoven kindje in het ontslagrecht. Toch is het voor werkgevers wel degelijk mogelijk om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden vanwege een ernstige tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. Daarvoor zal doorgaans wel vereist zijn dat de wanprestatie dusdanig ernstig is dat van een werkgever redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst continueert. De Hoge Raad heeft al eerder geoordeeld dat deze gevallen op één lijn zijn te stellen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Onlangs heeft het hof een uitspraak gewezen waarin deze lijn van de Hoge Raad wordt bevestigd.

Ontslagaanvraag bij het UWV
De werknemer werd na 17 jaar in dienst te zijn bij Weener XL arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte. De werknemer was daar werkzaam in het kader van de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW). Vanaf 16 september 2018 ontvangt de werknemer dan ook een WIA-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid voor zijn eigen functie. De loondoorbetalingsverplichting van Weener XL stopte per diezelfde datum. Weener XL diende op 15 oktober 2018 een ontslagaanvraag in bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Recent medisch oordeel bedrijfsarts ontbreekt
Het UWV vroeg Weener XL een recente (niet ouder dan drie maanden) verklaring van de bedrijfsarts toe te sturen. Hierop riep Weener XL de werknemer op bij de bedrijfsarts. De werknemer weigerde op het spreekuur te verschijnen bij de bedrijfsarts. Dit had weer tot gevolg dat het UWV de ontslagaanvraag afwees.

Vaststellingsovereenkomst aangeboden
In december 2018 verzond Weener XL per e-mail een beëindigingsovereenkomst aan de werknemer toe. De werknemer ondertekende deze overeenkomst echter niet.

Werknemer verscheen weer niet bij bedrijfsarts
In het voorjaar van 2019 werd de werknemer wederom opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Weer verscheen de werknemer niet. 

Eerste aanleg: ernstige wanprestatie zijdens werknemer
De kantonrechter heeft in eerste aanleg de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW ontbonden wegens ernstige wanprestatie aan de zijde van de werknemer. De werknemer verscheen niet in eerste aanleg, maar heeft wel hoger beroep ingesteld. In de hogerberoepsprocedure verzoekt de werknemer de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in stand te laten onder verbetering van gronden en Weener XL te veroordelen tot voldoening van een transitievergoeding en billijke vergoeding. 

Ernstige wanprestatie op één lijn met dringende reden
Het hof stelt voorop dat een arbeidsovereenkomst die vanwege ernstige wanprestatie op grond van artikel 7:686 BW kan worden ontbonden op één lijn kan worden gesteld met een beëindiging wegens een dringende reden.

Geen sprake van zodanig ernstig tekortschieten door werknemer
In dat verband oordeelt het hof dat van een zodanig ernstig tekortschieten door de werknemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst geen sprake is. Het vaststaat dat de werknemer slechts tweemaal niet is verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts in het kader van de ontslagaanvraag. Naar het oordeel van het hof zouden de gegeven omstandigheden geen ontslag op staande voet opleveren. Dit geldt temeer omdat het hier ging om een dienstverband in het kader van de WSW. Dit rechtvaardigt dus ook niet een ontbinding wegens een voldoende ernstige wanprestatie op grond van artikel 7:686 BW. De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek dus ten onrechte toegewezen.

Werknemer handelde wel verwijtbaar
Wel oordeelt het hof dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door geen gevolg te geven aan de oproepen van Weener XL om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Daardoor kon Weener XL immers niet voldoen aan het verzoek van het UWV in het kader van de ontslagaanvraag. Dat de werknemer niet mee wilde werken aan de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en daarom niet verscheen bij de bedrijfsarts, maakt dat niet anders. Ondanks het feit dat werknemer al een WIA-uitkering ontving, had de bedrijfsarts aan Weener XL een recente verklaring moeten kunnen verstrekken. 

Transitievergoeding toewijsbaar
Het hof komt dan ook tot het eindoordeel dat het ontbindingsverzoek wel toewijsbaar was wegens verwijtbaar handelen van de werknemer (de zogenoemde e-grond). Het hof wijst de transitievergoeding van omstreeks € 13.000 aan de werknemer toe. Het hof ziet geen aanleiding om een billijke vergoeding toe te kennen, omdat sprake is een rechtsgeldige ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens het verwijtbaar handelen van werknemer.

Publicatiedatum 08/12/2020