9.7 / 10 214 reviews 

Verzamelwet SZW 2022: zes belangrijke wijzigingen voor werkgevers (bron: SV)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

1 Wijziging WagwEU

In artikel 1 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) wordt toegevoegd dat een zelfstandige die een tijdelijke dienst verricht in Nederland, vanuit een andere EU-lidstaat moet komen. Een zelfstandige afkomstig uit een EU-lidstaat die in Nederland tijdelijk diensten komt verrichten, moet zich aanmelden op grond van artikel 8 van deze wet. Ook is artikel 3b in de wet opgenomen. Daarin staat dat een werkgever de werknemer niet mag benadelen als de werknemer een gerechtelijke of administratieve procedure start om de in deze wet of de in artikel 2a van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten aan hem toegekende rechten geldend te maken. Dit betreft het beroep op de kernarbeidsvoorwaarden uit een algemeen verbindend verklaarde cao door een gedetacheerde werknemer.

2 Wijziging Wet AVV

Aan artikel 2a van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) wordt een lid toegevoegd. Dit artikellid bevat een verplichte uitzondering ten aanzien van het minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen en de beloning op grond van de toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao.

De uitzondering geldt voor gedetacheerde werknemers die werkzaamheden verrichten ‘met het oog op de initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen, noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en uitgevoerd worden door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, onder de voorwaarde dat de detachering niet meer dan acht dagen bedraagt’. Het gaat dus om werkzaamheden in Nederland die erg kort duren en nauw verbonden zijn met de grensoverschrijdende levering van een goed, wat de rechtvaardiging vormt voor deze uitzondering van een klein deel van de harde kern van arbeidsvoorwaarden. De uitzondering geldt niet voor werkzaamheden in de bouwsector.

3 Flexkrachten betrekken bij OR

Het kabinet beoogt via de Verzamelwet 2022 de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan te passen om de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap te vergroten. De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden. Ook de periode waarna uitzendkrachten zullen kwalificeren als in de onderneming werkzame personen en medezeggenschapsrechten gaan opbouwen in de onderneming van de inlener, zal worden verkort (van 24 naar 15 maanden). Dit betekent dat een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden).

4 No-riskpolis en te late ziekmelding

In de WIA wordt opgenomen dat uitsluitend als het ziekengeld daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen, de werkgever de WGA-lasten niet krijgt doorberekend. Hiervoor wordt aangesloten bij de al bestaande termijn voor het met terugwerkende kracht uitbetalen van ziekengeld. Ziekengeld kan achteraf worden geclaimd en met terugwerkende kracht tot ten hoogste één jaar worden toegekend. Dit betekent dat als een werkgever drie jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid een ziekengeldclaim indient, het UWV geen ziekengeld meer toekent en uitbetaalt vanwege de termijnoverschrijding. Die termijn is verstreken nadat het recht op ziekengeld op zijn laatst na drie jaar ziekte is geëindigd (de maximale duur van recht op ziekengeld is immers 104 weken). Door de wetswijziging  kan de werkgever die (te laat) een ziekengeldclaim indient, hier niet langer meer mee voorkomen dat de WGA-uitkering aan hem wordt doorberekend. 

5 Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie

De wetgeving wordt zo aangepast dat tijdens ziekte van een werknemer op wie de no-riskpolis en loonkostensubsidie van toepassing is, de loonkostensubsidie van gemeenten doorloopt. De ziektewetuitkering (uitkering no-riskpolis) van het UWV aan de werkgever wordt gebaseerd op het loonwaardepercentage dat de gemeente vaststelt, registreert en beschikbaar stelt aan het UWV. Die instantie mag hierop afgaan. De ZW-uitkering no-riskpolis biedt werkgevers daarnaast een compensatie voor de loonkosten bij ziekte voor het productieve deel van de loonkosten (loonwaarde). Het voorstel voorkomt verrekeningen tussen gemeenten en werkgevers en tussen UWV en gemeenten, dubbele ziekmeldingen en scheelt veel tijd en energie.

Het UWV en gemeenten zullen bij nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe werkwijze toepassen. Als de werknemer ziek is geworden voor de datum van inwerkingtreding en ook na deze datum nog ziek is, hanteren het UWV en gemeenten nog de oude werkwijze. Bij een betermelding geeft het UWV dit door aan de gemeente, stopt de ZW-betaling beëindigd en hervat de gemeente de loonkostensubsidiebetaling. Net als in het wetsvoorstel Breed Offensief werkt de nieuwe systematiek ook door naar uitkeringen zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo).

6 Medische gegevens verstrekken

UWV verstrekt vanaf 1 januari 2022 geen medische gegevens meer aan de werkgever, ongeacht of de werknemer daar vóór die datum toestemming voor heeft gegeven. Voor die verstrekking is dan geen grondslag meer. De voorgestelde wijziging heeft geen gevolg voor medische gegevens die vóór 1 januari 2022 aan de werkgever zijn verstrekt.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.  

Publicatiedatum 07/12/2021