9.7 / 10 207 reviews 

Uitspraak over cumulatiegrond bij ontslag (bron: SV)

4 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De rechter wijst het ontbindingsverzoek op zowel de e-grond (verwijtbaar handelen), de d-grond (onvoldoende functioneren), de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) als de i-grond (cumulatiegrond) af. Van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding is niet gebleken. Ook het beroep op cumulatiegrond slaagt niet. Deze grond is niet afzonderlijk toegelicht. Bovendien is er geen bijna voldragen ontslaggrond.

Ontslaggronden
Een werkgever kan een werknemer om de volgende redenen ontslaan:

a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid)
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden
i. Cumulatiegrond (combinatie van ontslaggronden sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans. Ontslag om deze reden kan alleen als het gaat om een combinatie van de redenen die bij c, d, e, g of h staan)

Ontbinding arbeidsovereenkomst
De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen (de e-grond). Als ontbinding op die grond niet wordt toegewezen, wordt verzocht om ontbinding wegens disfunctioneren (de d-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) of een combinatie van omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (de i-grond).

Redelijke grond
Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. De werkgever voert aan dat de redelijke grond voor ontbinding is gelegen in verwijtbaar handelen van de werknemer en daarnaast disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding en een combinatie van deze gronden. Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever in dat verband naar voren gebrachte feiten en omstandigheden geen redelijke grond voor ontbinding op.

e-grond: verwijtbaar handelen
Onder een redelijke grond voor ontbinding wordt onder meer verstaan verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit is de e-grond. Volgens de werkgever bestaat het verwijtbaar handelen van de werknemer uit de ontoelaatbare gedragingen van de werknemer gedurende een lange periode.

Sabotage
Ter zitting heeft de werkgever desgevraagd verduidelijkt dat het verwijtbaar handelen in de eerste plaats ziet op aantoonbare sabotagehandelingen en in de tweede plaats op niet adequaat handelen, in combinatie met twee eerdere officiële waarschuwingen. Het verwijt dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan sabotage vormt een zeer ernstige beschuldiging die de werkgever volgens de kantonrechter niet hard heeft weten te maken. De werknemer heeft terecht aangevoerd dat een verband tussen de productiefouten en de aanwezigheid van de werknemer ontbreekt, althans door de werkgever niet is aangetoond. Van verwijtbaar handelen is dan ook niet gebleken. Er is dan ook geen reden om de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen te ontbinden, aldus de kantonrechter.

d-grond: onvoldoende functioneren
Voor ontbinding op de d-grond is vereist dat de werkgever de werknemer van de ongeschiktheid tijdig in kennis heeft gesteld en dat de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. Ook is vereist dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Serieuze en reële kans op verbetering
Bij de beoordeling of de werknemer voldoende kans heeft gehad zijn functioneren te verbeteren, gaat het erom of de werkgever daarvoor aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid heeft geboden. Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, en op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd, hangt af van de omstandigheden van het geval. De conclusie van de kantonrechter is dan ook dat niet is komen vast te staan dat de werknemer ongeschikt is voor zijn functie. Ook is de werknemer niet in kennis gesteld van ongeschiktheid voor zijn functie en is vervolgens geen sprake geweest van enig verbetertraject. Dit betekent dat van een voldragen d-grond geen sprake kan zijn.

g-grond: verstoorde arbeidsverhouding
Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever gestelde feiten en omstandigheden onvoldoende grond op om aan te nemen dat sprake was van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat niet van haar kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

i-grond: cumulatiegrond
De werkgever heeft ook (aanvullend) verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer gronden, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Meerdere ontslaggronden
De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever ge-eist kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om verwijtbaar handelen van de werknemer gecombineerd met onvoldoende functioneren en/of een verstoorde arbeidsverhouding. Volgens de kantonrechter is ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens de cumulatiegrond niet gerechtvaardigd.

Geen afzonderlijke toelichting
De cumulatiegrond (de i-grond) is per 1 januari 2020 toegevoegd als ontslaggrond. De werkgever heeft echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond.

Geen voldragen ontslaggrond
Daar komt nog bij dat de kantonrechter hierboven heeft geoordeeld dat geen van de aan het verzoek ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake. Om die reden is er dan ook geen grond voor het oordeel dat niet meer van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De conclusie is dat de kantonrechter het verzoek van de werkgever afwijst en dat de arbeidsovereenkomst dus niet wordt ontbonden.

ECLI:NL:RBNHO:2020:1036

Bron: SV salarisvanmorgen.nl

Publicatiedatum 10/01/2021