9.7 / 10 214 reviews 

Uitschelden voor dik varken levert geen dringende reden op (bron: XpertHR)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een hulpmonteur rolluiken-zonwering maakt een aantal fouten. Hij werkt te lang aan een motor zonder direct hulp in te schakelen. Hij slaat een afspraak over. En hij zaagt de verkeerde lammellen door. Als hij dit laatste opbiecht aan zijn leidinggevende, uit zij hier luid haar ongenoegen over. De hulpmonteur roept vervolgens terug: 'Dik varken, schreeuw niet zo!' Daarop wordt de hulpmonteur op staande voet ontslagen. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering van de monteur om het loon te betalen toegewezen en de vordering van de werkgever om schadevergoeding afgewezen.

Oordeel hof
Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Er is volgens het hof geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het hof oordeelt dat de opmerking van de werknemer absoluut niet door de beugel kan en zelfs kan worden beschouwd als een grove belediging (7:678 lid 2 sub e BW). Het is echter nu eenmaal niet te voorkomen dat een werknemer fouten maakt in de uitoefening van zijn werk. Hoewel begrijpelijk, is het uit het oogpunt van goed werkgeverschap niet juist om als werkgever op luide toon het ongenoegen daarover te uiten, zeker niet wanneer de werknemer de fout uit zichzelf komt opbiechten. Door dat te doen heeft de leidinggevende zelf een ruziesfeer in het leven geroepen waarin de door haar gestelde escalatie kon ontstaan. Bovendien is niet gebleken dat er andere mensen aanwezig waren bij het voorval. Gezien deze omstandigheden levert de opmerking geen dringende reden op voor een ontslag op staande voet.

Verder overweegt het hof dat ontslag op staande voet bovendien een uiterste middel is, waarvan slechts met terughoudendheid gebruik mag worden gemaakt. Ook als de andere fouten bij de beoordeling worden betrokken, levert dat geen ontslag op staande voet op. Het betreffen fouten die zijn gemaakt tijdens twee op elkaar volgende dagen, terwijl de werkgever niet heeft gesteld dat eerder sprake is geweest van onvoldoende functioneren. Het hof ziet niet in waarom niet kon worden volstaan met minder vergaande maatregelen, bijvoorbeeld een officiële waarschuwing, een verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden of een aanvraag voor een ontslagvergunning. 

Hof 's-Hertogenbosch, 11 juni 2013, LJN: CA3072.

Praktijk
Wil een ontslag op staande voet geldig zijn, dan moet sprake zijn van een dringende reden en moet het ontslag (onder gelijktijdige mededeling van de reden) onverwijld worden gegeven (artikel 7:677 lid 1 BW). Omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet verstrekkend zijn voor de werknemer (hij zal verwijtbaar werkloos worden en geen aanspraak hebben op een WW-uitkering) moet het gaan om een feit dat zodanig verwijtbaar is aan de werknemer dat de werkgever een noodzaak heeft om een ontslag op staande voet te geven. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden spelen alle omstandigheden van het geval een rol.

Zo wordt gekeken naar:

de ernst van wat er is gebeurd (hoe minder ernstig het feit, hoe groter de kans dat het ontslag op staande voet geen stand houdt);
de duur van het dienstverband (hoe langer het dienstverband hoe groter de kans dat het ontslag op staande voet geen stand houdt);
de staat van dienst (onberispelijk dienstverband of zijn er eerder voorvallen of waarschuwingen geweest);
het belang van de werknemer bij behoud van zijn baan;
het belang van de werkgever bij het ontslag op staande voet.

Als op basis van deze omstandigheden de kans reëel is dat een ontslag op staande voet geen stand zal houden, dan is het raadzaam om te kiezen voor een minder zware maatregel, zoals het geven van een waarschuwing (en dat goed schriftelijk te bevestigen). Als na het geven van een schriftelijke waarschuwing nogmaals een zelfde voorval plaatsvindt, is de kans groter dat als dan een ontslag op staande voet wordt gegeven, dit zal standhouden (bron: XpertHR).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 22/07/2021