9.7 / 10 183 reviews 

Subsidieregeling STAP-budget (bron: SV)

5 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. De subsidieregeling STAP-budget vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten.

Einde fiscale aftrek scholingskosten

Uit een evaluatie naar het gebruik van de fiscale aftrek van scholingskosten is naar voren gekomen dat de fiscale aftrek slechts door een beperkt aantal groepen wordt gebruikt. Zo kwam uit de evaluatie naar voren dat met name lager opgeleiden, ouderen en personen met een laag inkomen, nauwelijks gebruikmaken van de fiscale aftrekregeling. De groepen die geen gebruik maken van de aftrekregeling zijn juist de groepen voor wie investeren in leren en ontwikkeling van groot belang is. De fiscale aftrekregeling kent een aantal drempels waardoor er
slechts beperkt gebruik van wordt gemaakt. Leren en ontwikkelen is voor iedereen van groot belang om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, uitval door bijvoorbeeld werkloosheid te voorkomen en te investeren in de wendbaarheid van de Nederlandse economie. Daarvoor is het nodig dat de drempels die er nu zijn voor het volgen van scholing worden weggenomen. Daarom wordt de fiscale scholingsaftrek vervangen door een individueel leer- en ontwikkelbudget.

 

Wie kunnen STAP-budget aanvragen?

Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij of zij wil volgen. Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. De persoon is ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  2. De persoon is EU-burger of is partner van een EU-burger.
  3. De persoon is in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

STAP-budget als werkgever of andere partij ook meebetaalt?

Als de deelnemer ook vanuit een andere bron geld krijgt om de scholing mee te financieren, dan wordt het STAP-budget met dat bedrag verlaagd. De aanvrager moet op de subsidieaanvraag aangeven of en hoeveel financiering hij of zij uit andere bron ontvangt. Dit zal nog niet vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zijn, maar op een later moment in werking treden.

Geen dubbele financiering scholingskosten

Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele financiering voor scholingskosten. Daarom is in de subsidieregeling geregeld wanneer er nog recht op STAP-budget kan bestaan en wanneer niet. Voor personen die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten geldt dat er voor die scholing in zijn geheel geen recht bestaat op STAP-budget. Als de aanvrager recht heeft op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er nog recht op STAP-budget voor zover de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die iemand al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.

Scholingsregister

Het scholingsregister is een register waarin de scholingsactiviteiten zijn opgenomen waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd. STAP-budget kan alleen worden aangevraagd voor  scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. DUO ontwikkelt en beheert het
scholingsregister. In eerste instantie worden de scholingsactiviteiten in het scholingsregister beperkt tot activiteiten die voldoen aan een van de vereiste certificeringen of keurmerken. Het gaat hierbij om:

  • scholing aangeboden door OCW-erkende opleiders;
  • door erkende EVC-aanbieders aangeboden EVC-trajecten;
  •  branche en sector erkende opleidingen en trainingen;
  • opleidingen en trainingen gegeven door opleiders met een NRTO-keurmerk;
  • scholing die leidt tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma die is opgenomen in het NLQF-register.

Opleiders moeten er zelf voor zorgen dat hun scholingsactiviteiten juist, volledig en correct in het scholingsregister worden geregistreerd. De subsidieaanvrager kan op twee manieren achterhalen of hij of zij STAP-budget kan aanvragen voor de opleiding die hij of zij wil volgen.

  1. Via de opleider. Opleiders kunnen op hun website informatie opnemen over of een bepaalde
    opleiding in het scholingsregister staat en daar dus STAP-budget voor aangevraagd kan worden.
  2. Via het STAP-portaal van UWV. Op de informatiepagina wordt het mogelijk om inzage te krijgen in het scholingsregister. Daarnaast moet bij het aanvragen worden aangegeven welke scholingsactiviteit gevolgd gaat worden. Daar kan alleen een selectie worden gemaakt uit de in het scholingsregister geregistreerde scholingsactiviteiten.

STAP aanvragen

Het STAP-budget is digitaal aan te vragen via het STAP-portaal van UWV. Voordat het STAP-budget wordt aangevraagd moet de deelnemer zich hebben ingeschreven bij de opleider. Na inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet de deelnemer als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget uploaden. De deelnemer moet zich zelf aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De deelnemer doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV.

Wanneer aanvragen?

Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget kan worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt verdeeld  over deze vijf aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak is in maart-april, het tweede tijdvak in mei-juni, enz. enz. De deelnemer kan het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. De scholingsactiviteit die de deelnemer wil volgen moet binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Als bij de aanvraag van het STAP-budget blijkt dat in dat tijdvak geen budget meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, kan de aanvrager in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget moet altijd worden aangevraagd voorafgaand aan de start van de scholing. Het STAP-budget is bedoeld voor het financieren van scholingsactiviteiten die arbeidsmarktrelevant zijn.

Betaling

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Het STAP-budget wordt betaald zodra de opleider een e-factuur aan UWV stuurt. Dit kan vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit. Het STAP-budget wordt dan als voorschot betaald. Als de scholingsactiviteit die een deelnemer wil volgen meer kost dan € 1000, zal de deelnemer de meerkosten zelf moeten betalen. Als de deelnemer de scholing niet kan starten of kan afronden, bestaat er geen recht op subsidie. De deelnemer moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, kan de deelnemer voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Bewijs van deelname

Een bewijs van deelname is een bewijs aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de deelnemer de scholingsactiviteit waarvoor hij of zij STAP-budget heeft gekregen ook heeft deelgenomen aan de scholingsactiviteit.

Definitieve toekenning

Nadat de scholing is afgerond zal de subsidie door UWV moeten worden vastgesteld. Dat betekent dat UWV controleert of aan alle verplichtingen is voldaan en de subsidie definitief toekent.

Subsidieregeling STAP-budget

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl  

 

 

Publicatiedatum 04/03/2022