9.7 / 10 183 reviews 

Regeling NL Leert door: hoofdlijnen en planning

5 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Mensen kunnen op www.hoewerktnederland.nl kiezen uit een aanbod van ruim 650 opleidingen die kosteloos kunnen worden gevolgd. Binnenkort komen daar de opleidingen bij die beschikbaar worden gesteld door samenwerkingsverbanden van opleiders en sectoren. Op deze manier worden circa 50.000 tot 80.000 scholingstrajecten kosteloos aangeboden. Na de zomer is nog eens een aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard aangekondigd om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk via regionale mobiliteitsteams en/of sectoren.

Hoofdlijnen regeling
De afgelopen maanden is er, in nauwe afstemming met sociale partners in de Stichting van de Arbeid, gewerkt aan de contouren van de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van sectoren. Vanwege de uitvoerbaarheid op korte termijn wordt in de uitvoeringssystematiek aangesloten bij andere onderdelen van de subsidieregeling NL leert door. De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar is ook aan te vragen door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen.

De hoofdregel is dat bij een samenwerkingsverband zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de sector. Om de uitvoerbaarheid beheersbaar te houden en de regeling toegankelijk te maken voor zowel aanvragen van kleine en grote sectoren wordt het budget in de verhouding 20/80 procent verdeeld tussen een compartiment voor kleinere aanvragen met een subsidiebedrag tussen de € 300.000 en € 1 miljoen en grotere aanvragen van € 1 tot 5 miljoen.

Cofinanciering
Om te stimuleren dat de partijen in het samenwerkingsverband zelf ook een bijdrage leveren aan de trajecten wordt cofinanciering als voorwaarde opgenomen. De hoogte van de subsidiebedragen zijn 20 procent lager vastgesteld dan de veronderstelde waarde van de activiteiten. Hiermee wordt gestimuleerd dat het samenwerkingsverband zelf 20 procent van de kosten bijdraagt. Daarnaast zijn de kosten die samenwerkingsverbanden maken voor overhead en organiserend vermogen niet subsidiabel en kan deze inzet van partijen ook als cofinanciering worden beschouwd.

Vier activiteiten
In de regeling worden vier subsidiabele activiteiten genoemd waarmee sectoren maatwerktrajecten kunnen gaan vormgeven, te weten, ontwikkeladvies - scholing - evc en begeleiding naar andere werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen. Om in te spelen op de verschillende ondersteuningsbehoeften van het individu kunnen deze activiteiten in verschillende combinaties worden ingezet.

1 Ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies moet een integraal en persoonlijk advies zijn, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en waarmee voor een deelnemer een reëel beeld van het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk ontstaat, resulterend in een ontwikkelplan. In de regeling worden vergelijkbare eisen gesteld aan de loopadviseur als in de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies. Het subsidiebedrag per loopbaanadvies bedraagt € 560 per afgerond ontwikkeladviestraject, afgeleid van de waarde van € 700 voor ontwikkeladviezen in de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (impliciete cofinanciering van 20 procent).

2 Begeleiding naar ander werk
Subsidiabel is de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Deze begeleiding kan coachend, organiserend of meer bemiddelend zijn. Voor lichtere begeleidingsactiviteiten wordt uitgegaan van 5 uur begeleiding, met een daarbij behorend subsidiebedrag van € 400,- en voor zwaardere begeleidingsactiviteiten wordt uitgegaan van 10 uur begeleiding, met een daarbij
horend subsidiebedrag van € 800,- en wegens de impliciete cofinanciering moet de werkelijke waarde van het traject respectievelijk € 500 en € 1.000 bedragen.

3 Scholing
In de regeling worden drie prijsklassen aangehouden, vergelijkbaar met de regeling NL leert door met inzet van scholing. Alle scholing  moet arbeidsmarktrelevant zijn. Ook hier geldt dat impliciete cofinanciering is
vereist.

Scholing categorie C.1: € 120 subsidie voor korte cursussen, online scholing of bijvoorbeeld oriëntatie op een andere sector, bij een waarde van ten minste € 150.

Scholing categorie C.2: € 400,- subsidie onder meer voor korte cursussen inclusief praktische trainingen, bij een waarde van ten minste € 500,-

Scholing categorie C.3: € 1.000,- subsidie voor omvangrijkere (om)scholingstrajecten, bij een waarde van ten minste € 1.250,-

4 Erkennen eerder Verworven Competenties (EVC)
Het is ook mogelijk om een EVC-procedure te starten. Voor de definitie van EVC wordt aangesloten bij de definitie in de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van scholing. Een samenwerkingsverband ontvangt € 1.000 subsidie per EVC-traject, bij een waarde van ten minste € 1.250. Ook hier geldt dus de impliciete cofinanciering van 20%.

Planning
De komende tijd werkt het ministerie van Sociale Zaken aan de verdere uitwerking van de subsidieregeling. De verwachting is dat de regeling in januari 2021 wordt gepubliceerd en kort daarna in werking zal treden zodat sectorale partijen een samenwerkingsverband kunnen aangaan en een aanvraag kunnen gaan opstellen. Het aanvraagtijdvak voor zowel kleine als grote aanvragen wordt vanaf 1 maart 2021 opengesteld.

Terugwerkende kracht
In de regeling wordt de mogelijkheid geboden om de subsidie voor activiteiten met terugwerkende kracht aan te vragen. Dit houdt in dat partijen kunnen overwegen om al vanaf het moment van publicatie van de regeling te starten met activiteiten. Hierbij moet wel rekening worden gehouden
met het risico dat bij snelle uitputting van de regeling niet alle aanvragen kunnen worden toegekend en toekenning van de subsidie vooraf niet is gegarandeerd.

Aansluiting andere regelingen
De regeling NL leert door met inzet van sectoren sluit aan op de andere maatregelen uit het sociaal pakket van € 1,4 miljard gericht op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk. Als begeleiding uit de regeling NL leert door met inzet van sectoren leidt tot een overstap naar een tekortsector, kan de ontvangende werkgever voor de benodigde omscholing van de nieuwe werknemer een beroep doen op de regeling voor intersectorale omscholing van het ministerie van Economische Zaken. Voor de omscholing  naar de techniek- en ICT-sector zijn vaak intensievere trajecten nodig. Daarom
wordt in deze regeling maximaal € 3.750 subsidie beschikbaar gesteld voor omscholingstrajecten van ten minste € 7.500.

Ontwikkeladviestrajecten
Het ontwikkeladviesportaal is op 1 december weer open gesteld. Vanaf dat moment konden loopbaanadviseurs weer nieuwe deelnemers registreren voor een ontwikkeladviestraject. In totaal was er ruimte voor 55.000 registraties. De vraag naar de ontwikkeladviezen is groot: in ruim één dag hebben 55.000 deelnemers zich laten registreren voor een ontwikkeladvies. Al deze deelnemers zullen de komende tijd bij hun loopbaanadviseur een ontwikkeladvies kunnen gaan volgen.

Andere mogelijkheden
Tegelijkertijd zijn er opnieuw mensen zijn die zich niet op tijd hebben kunnen aanmelden. Voor die
mensen zijn er nog verschillende andere mogelijkheden om ontwikkeladviestrajecten te volgen. Zo zijn er werkgevers die ontwikkeladviestrajecten voor werkenden in hun organisatie financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, en leerwerkloketten hebben hier vaak een regeling voor. Verder bieden vakbonden vaak de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen. Naast deze private investeringen zal het kabinet ook de komende maanden nog blijven investeren in ontwikkeladviestrajecten. Dat zal echter meer gericht gebeuren, juist om meer groepen te bereiken die het meest baat hebben bij de ontwikkeladviezen.

In de regeling NL leert door met inzet van sectoren is ruimte voor ontwikkeladviestrajecten die kunnen worden ingezet door sectorale samenwerkingsverbanden. Verder opent vanaf 1 maart 2021 weer een tijdvak van de SLIM-regeling waar mkb-werkgevers subsidie aan kunnen vragen voor (onder meer) ontwikkeladviestrajecten voor werkenden in hun organisatie. Tot slot werkt de minister aan een structurele regeling voor ontwikkeladviezen – flankerend aan het STAP-budget – voor doelgroepen die minder investeren in leren en ontwikkeling. De bedoeling is dat deze regeling in 2022 beschikbaar is.

Publicatiedatum 10/12/2020