9.7 / 10 183 reviews 

Ontslag op staande voet én transitievergoeding (bron: SV)

5 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De man is als chauffeur in vaste dienst bij FedEx. De werknemer is op dinsdag 17 december 2019 bij zijn leidinggevende geroepen. Aan de werknemer werden foto’s getoond van een pakketje, waarvan gezegd werd dat de man dat pakketje had opgehaald bij  een bedrijf en waarvan gezegd werd dat daaruit een set oorbellen ter waarde van €30.000 bleek te zijn verdwenen bij aankomst bij de geadresseerde. De man heeft daar geen verklaring voor gegeven. De werknemer is nog diezelfde dag op non-actief gesteld.

Door een senior security specialist bij FedEx, is een onderzoek naar de vermissing van de zending ingesteld. “Gezien het feit dat [verzoeker] niks heeft gemeld over een inbraak in zijn bus, kan ik niet anders concluderen dat dat hij betrokken is bij de diefstal van deze zending. Ik adviseer een gesprek met [verzoeker] aan te gaan en hem zsm uit de organisatie te verwijderen.”

Ontslag op staande voet
Aan de chauffeur is op 20 december 2019 is meegedeeld hem op staande voet te ontslaan wegens het verduisteren van de inhoud van een pakket. Op diezelfde dag is een ontslagbrief aan hem overhandigd. In de ontslagbrief staat onder meer het volgende:

“Los van voornoemde feiten, die als zodanig het onderhavige ontslag rechtvaardigen, merk ik tenslotte op dat uit het onderzoek ook nog naar voren is gekomen dat er in de afgelopen periode van 1,5 maand twee andere gevallen van een verdwijning van kostbare zendingen hebben plaatsgevonden. Het betreffen zendingen die op 5 november jl. en 20 november jl. werden opgehaald bij de klant. Beide zendingen kwamen als lege verpakking aan bij de klant en beide zendingen betroffen pakketten die door jou bij de klant werden opgehaald en vervoerd. Alle genoemde feiten en omstandigheden in onderling verband/samenhang – alsook elk feit/omstandigheid afzonderlijk (in het bijzonder de verduistering van (een deel van) de zending bij [bedrijf]) – kwalificeert FedEx als een dringende reden voor ontslag op staande voet.”

Verrekening
Bij e-mail van 19 februari 2020 is een verrekeningsverklaring naar de werknemer gestuurd waarin staat dat de gefixeerde schadevergoeding (gelijk aan een maandsalaris) wordt verrekend met enige vordering die de werknemer nog op FedEx zou hebben, waaronder eventuele nog resterende componenten van de eindafrekening.

Wat zegt de werknemer?
De werknemer maakt bezwaar tegen eventuele verrekening door FedEx. De man stapt naar de rechter en vraagt de kantonrechter de werkgever te veroordelen tot betalen van onder meer een billijke vergoeding van €29.650,­ bruto, een transitievergoeding van €4.392,53 bruto en een gefixeerde schadevergoeding van € 2.795,20 bruto. De werkgever heeft volgens de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld. De man is ten onrechte op staande voet ontslagen: uit de ontslagbrief blijkt dat de werkgever hem verwijt dat hij opzettelijk de oorbellen uit het door het bedrijf aan hem overhandigde pakket heeft gehaald en ze aan zichzelf heeft toegeëigend. De werknemer bestrijdt dat met klem;

Ook is niet voldaan aan de onverwijldheidseis, aldus de werknemer. De werkgever heeft op 4 december 2019 bericht ontvangen van de klant dat een pakket zonder inhoud is afgeleverd; niet valt in te zien waarom FedEx een periode van 16 dagen nodig heeft gehad om te komen van vermoeden tot het (voldoende) vaststaande feit en ontslag;

Met betrekking tot zendingen op 5 november en op 20 november 2019 geldt dat uit de ontslagbrief niet valt op te maken welk handelen of nalaten van de werknemer ten aanzien van die zendingen als dringende reden wordt aangemerkt.

Ook in onderlinge samenhang bezien, welke samenhang ontbreekt, is geen sprake van een dringende reden, stelt de werknemer.

Geen dringende reden
Omdat FedEx heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder dat er een dringende reden was, heeft de man recht op een billijke vergoeding gelijk aan het loon over negen maanden. Dit is volgens de man redelijk, gezien zijn vlekkeloze staat van dienst valt niet in te zien waarom de arbeidsovereenkomst niet nog jaren had kunnen voortduren; het ontslag werpt een smet op de man; er is sprake van bruto en terugval in inkomsten. Daarnaast maakt hij aanspraak op een transitievergoeding.

Wat zegt de werkgever?
Volgens de werkgever is er wel degelijk sprake van een dringende reden: uit intern onderzoek is gebleken dat de verdwenen oorbellen met zekerheid zijn te linken aan de werknemer. Hij is geconfronteerd met de onderzoeksbevindingen, maar had geen enkele plausibele verklaring voor de verdwijning; daar komt bij dat ook de verdwenen Rolexen kunnen worden herleid naar de man. Het vertrouwen van FedEx is ernstig geschaad en FedEx heeft forse schade geleden. Ook aan de onverwijldheidseis is voldaan: pas na 11 december 2019 heeft FedEx de camerabeelden en nadere informatie ontvangen, waarna het onderzoek gericht en voortvarend verder intern is opgepakt. Daarnaast is aan de mededelingsplicht is voldaan, aldus de werkgever.

Terecht ontslag
Gelet op de betrokkenheid van de chauffeur bij de verdwijning van kostbare zendingen kon van de werkgever niet worden gevergd het dienstverband met de man in stand te houden. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven en de gevorderde gefixeerde schadevergoeding moet daarom worden afgewezen. De dringende reden kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen van de man. Daarom is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd, en voor toekenning van een billijke vergoeding bestaat ook geen grond: de werkgever had een gegronde reden voor het ontslag van de man.

Wat oordeelt de rechter?
FedEx heeft de door haar gestelde dringende reden onderbouwd met de rapportage van haar security man. Uit het rapport kan echter niet met zekerheid worden afgeleid wat de betrokkenheid van de werknemer was, anders dan dat hij nu eenmaal de chauffeur was die het pakketje vervoerde. Maar van FedEx kan niet worden gevergd dat zij een chauffeur in dienst houdt die niet ook maar een begin van een verklaring heeft voor de vermissing van een kostbare zending uit zijn bus. Aan het vereiste van de dringende reden is dus voldaan. Dat geldt ook voor de overige twee vereisten voor het ontslag op staande voet. Nu aan de vereisten voor ontslag op staande voet is voldaan, hoeft FedEx geen opzegtermijn in acht  te nemen en kan de werknemer dus geen aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding. De gevorderde billijke vergoeding wordt afgewezen.

Transitievergoeding
Voor de gevorderde transitievergoeding liggen de kaarten anders. Aan de werknemer komt een transitievergoeding toe tenzij hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De rol van de werknemer staat (nog) niet vast, behalve dat hij kennelijk chauffeur is geweest van drie transporten waarbij telkens waardevolle zendingen uit pakketten zijn verdwenen en hij daarvoor ten tijde van het ontslag geen (begin van een) verklaring had. Onvoldoende vast staat dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld; de transitievergoeding wordt daarom toegewezen.

Gefixeerde schadevergoeding
Nu geoordeeld is dat FedEx met recht de werknemer op staande voet heeft ontslagen, kan zij aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding. Tegen de gevorderde schadevergoeding heeft de werknemer meerdere verweren gevoerd. Zo heeft de werknemer met recht aangevoerd dat hij slechts aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die deze opzettelijk of door bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt. Op dat punt heeft FedEx erg weinig gesteld en nog minder bewezen, terwijl dat tegenover de betwisting door de werknemer wel op haar weg lag.

Verrekening
Tot slot de kwestie van de verrekening. De werknemer maakt met recht aanspraak op een transitievergoeding ad € 4.392,53 bruto en FedEx op € 3.787,04 bruto voor een gefixeerde schadevergoeding inclusief te veel betaald loon. De kantonrechter veroordeelt de werkgever aan de werknemer te betalen €605,49 bruto (voor een transitievergoeding minus gefixeerde schadevergoeding).

ECLI:NL:RBROT:2020:7063

Bron: Salarisvanmorgen.nl 

Publicatiedatum 10/01/2021