9.7 / 10 172 reviews 

Compensatie transitievergoeding einde bedrijf en bij langdurige ziekte (bron: SV)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Compensatie transitievergoeding einde bedrijf en bij langdurige ziekte

UWV verzorgt per 2021 de uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens einde werkzaamheden van de onderneming. Deze regeling valt onder dezelfde wet als de compensatieregeling langdurig arbeidsongeschikten is geregeld.

Minder dan 25 werknemers

Wanneer een ondernemer met minder dan 25 werknemers het bedrijf moet beëindigen wegens ziekte of pensionering, of wanneer hij/zij overlijdt dan wordt het personeel vaak ontslagen. De werknemers hebben dan recht op een transitievergoeding wat een grote financiële last kan zijn voor de ondernemer of voor zijn nabestaanden. De compensatieregeling zorgt voor verlichting van deze lasten. De regeling is wettelijk verankerd in BW 7:673e en in de Wet van 11 juli 2018 houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in per 1 januari 2021. De tegemoetkomingen komen ten laste van het AWf.

Compensatie bij langdurige ziekte

De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is op 1 april 2020 ingegaan. Deze wettelijke regeling compenseert werkgevers sinds 1 april 2020 voor verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze wet kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de aanvraag compensatie transitievergoeding is geen spoedprocedure. Aanvragen kunnen niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis.  De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan de werkgever mogelijk helpen bij financiële problemen.

Aanvragen

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:

  • Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020? Dan kan de werkgever de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat de werkgever de transitievergoeding heeft betaald.

Structurele lasten

De structurele lasten voor deze compensatieregeling (ontslagen vanaf 1 april 2020) komen ten laste van het Aof. De eenmalige lasten horende bij de terugwerkende kracht komen ten laste van het AWf.

Publicatiedatum 13/08/2020