9.7 / 10 214 reviews 

Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Als een verzekerde zich opnieuw ziek meldt, nadat eerder bij een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) het recht op ziekengeld is beëindigd en de verzekerde daarna niet meer heeft gewerkt, moet het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen) deze ziekmelding toetsen aan gewijzigde voorwaarden.

Dit is het resultaat van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaak van een werknemer zonder werkgever (een zogenaamde vangnetter).

Daarmee komt de CRvB terug van zijn eerdere rechtspraak. De CRvB oordeelt dat voortaan geschiktheid voor ten minste drie van de eerder bij de EZWb geselecteerde (deel)functies nodig is om ziekengeld op basis van de Ziektewet (ZW) te kunnen weigeren.

Eerder was in deze situatie geschiktheid voor één van de bij de EZWb geselecteerde (deel)functies al voldoende om ziekengeld te kunnen weigeren. De CRvB heeft nu geoordeeld dat deze beoordeling geen recht doet aan ILO-conventie 121U verlaat Rechtspraak.nl, die internationale afspraken omvat over uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Maar om rechtszekerheid voor alle verzekerden te garanderen, heeft de CRvB geoordeeld dat het gewijzigd beoordelingskader in alle gevallen geldt. Dus ongeacht of de ongeschiktheid tot werken wel of niet het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Nieuwe rechtspraak met een gewijzigd beoordelingskader 

Wanneer een verzekerde zich opnieuw ziek meldt nadat het ziekengeld bij een EZWB-beoordeling is beëindigd en de verzekerde niet meer heeft gewerkt, geldt voor de beoordeling door het UWV het volgende:

  • Het UWV moet eerst beoordelen of de beperkingen van de betrokkene sinds de EZWb zijn toegenomen. Als dat niet zo is, kan ziekengeld op basis van dit medisch oordeel worden geweigerd;
  • Als de beperkingen sinds de EZWb zijn toegenomen, moet beoordeeld worden of de oorspronkelijk bij de EZWb geselecteerde (deel)functies geschikt zijn gebleven.
  • Ziekengeld kan dan worden geweigerd als:
    - ten minste drie geschikte functies met elk in ieder geval drie arbeidsplaatsen overblijven en
    - een schatting op basis van die functies nog steeds leidt tot in ieder geval 65 procent arbeidsgeschiktheid.

Beslissing in concrete zaak 

In deze concrete zaak waren de beperkingen van de verzekerde na de EZWb toegenomen. Met deze toegenomen beperkingen was de verzekerde nog slechts geschikt voor één (deel) functie. Dat betekent dat de verzekerde op basis van het nieuwe beoordelingskader ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid. De CRvB kent de verzekerde daarom ziekengeld toe.

Daarnaast moeten zowel het UWV als de Staat de proceskosten aan de betrokkene vergoeden.

De CRvB heeft eenzelfde uitspraak gedaan bij een nieuwe ziekmelding na een eerdere WIA-beoordeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

 

Publicatiedatum 02/01/2023